21.4–14.5 2017
Madeleine Aleman
Bortom/Beyond

Vernissage fredag 21 april 2017 kl 17–22
Öppet fredag–söndag kl 13–16, t.o.m. söndag 14 maj
Gotlandsgatan 76, Stockholm. Buss 3 och 76 till Gotlandsgatan eller tunnelbana till Skanstull.

Bortom/Beyond – en utställning som består av bilder, det talade och det skrivna ordet.

Madeleine Aleman visar en serie kolteckningar, tecknade direkt efter meditationer. På en ljudfil läser hon ”inre resor”, som föregått tecknandet. Utställningen Bortom innehåller också texter, skrivna efter meditationer och med kolteckningarna som inspiration. Dessa texter är skrivna av konststuderanden, i Alemans ateljé.

Här presenteras således två dialoger; en mellan konstnärens hypnagoga tillstånd och hennes performativa akt, med att sätta kolet på pappret. En annan mellan konstnärens kolteckningar och konstskolestuderandes texter.
Metoden, processen och utforskandet är centralt i utställningen. Det betraktaren ser hör och läser, är det som blev, oredigerat.

Alemans syfte är att med hjälp av metoden koppla bort sin konstnärliga bedömning, låta kroppen arbeta utifrån ett meditativt tillstånd och acceptera resultatet.

Teckningarna i sviten Axis Mundi/Berlin har sin upprinnelse i en föreläsning på Parapsykologiska Sällskapet i Stockholm, 2016. Den handlade om modern hjärnforskning i Kina, på mediet Terry Evans hjärna, under meditation. Forskaren kunde konstatera att mediets hjärna uppnådde samma hjärnvågor som tidigare mätts i Tibetanska munkars hjärnor under meditation. Aleman anmälde sig till en kurs, på Terry Evans kursgård, för att lära sig hans meditationsteknik, Bergsmeditation.

Strax efter kursen hade hon en månads ateljébyte med en konstnär i Berlin. Där praktiserade hon meditationen och tecknade, direkt efter; utan att backa av, justera eller kassera någon av bilderna. De sju kolteckningarna som visas i utställningen är en av de serier som blev till i Berlin.

Axis Mundi är en föreställning, i flera kulturer, om världsaxeln och förbindelsen mellan himmel och jord. Att arbeta med detta begrepp är ett sätt för Aleman att integrera sin uppväxt med sitt konstnärskap. Hennes morfar var Swedenborgspastor och i Emanuel Swedenborgs korrespondenslära skriver han om hur mikrokosmos och makrokosmos speglar varandra, liknande innebörden av begreppet Axis Mundi.

Berättelserna är inlästa av Aleman och är hämtade från hennes loggbok, i vilken hon skrivit ned sina upplevelser av meditationer – ett slags inre resor. De är liksom teckningarna oredigerade, utom i de fall det funnits namn på anhöriga eller varit alltför privat.

Texterna är skrivna av konstskolestuderande från flera förberedande konstskolor. De har kommit till Alemans ateljé, deltagit i ledda meditationer och därefter skrivit automatiskt, med kolteckningarna som utgångspunkt. På vernissagen framför de en uppläsning.

Texter:
Annika Ohlsson – Grafikskolan i Stockholm
Fanny Ekberg Böhme – Grafikskolan i Stockholm
Linnéa Diedrich Sjödin – Nyckelviksskolan
Molly Sjöberg – Pernbys Målarskola
Therése Lizette Gripenhjärta – Pernbys Målarskola
Ottie Marusarz – Jakobsbergs Folkhögskola
Therése Lizette Gripenhjärta

Ljud:
Felix Svanberg – Sundbybergs Folkhögskola

.

Bortom/Beyond – an exhibition of images and the spoken word as well as the written. Madeleine Aleman shows a series of charcoal drawings, drawn directly after the artist’s mediation sessions. The soundtrack presents her telling ‘inner travels’ prior to her act of drawing. The exhibition Beyond also contains texts by art students, written after sessions of meditation and inspired by Aleman’s drawings, all taken place in her studio.

So, here we have two dialogues; first the one between the hypnagogic state of mind of the artist during meditation and her performative drawing act. The second dialogue happens between those drawings and the texts by the art students. The method, the process and the exploration are all central in the exhibition. Whatever the audience sees, hears and reads is what became, all unedited. Aleman´s purpose is to methodically remove her own artistic judgement, to allow her body to work from a meditative state of mind and thereafter accept the result.

The charcoal drawings from her series Axis Mundi/Berlin have their origin in a lecture at The Society for Parapsychological Research in Stockholm. 2016. The lecture was about modern brain science in China, where the medium Terry Evans’ brain was observed during him meditating. The scientist confirmed that Evans’ brain reached the same levels as previous observations on Tibetan monks during meditation. Aleman registered for a course at Terry Evans’ retreat in Fanthyttan, Sweden, to learn more about his technique Mountain Meditation. Right after the course, the artist went for a one-month studio swap to Berlin. She practiced the Mountain Meditation technique, followed by direct drawing, without adjusting or throwing away any of the resulting images.

The seven drawings showed at Candyland are one of suites made in Berlin.

Axis Mundi is a concept, in several cultures, about the world axis and the connection between heaven and earth. To work within this idea is a way for Aleman to integrate her formative years with her artistic practice. Her grandfather was a Swedenborgian pastor. In Emanuel Swedenborg’s Theory of Correspondences, he writes of microcosm and macrocosm mirroring each other, similar to Axis Mundi.

The soundtrack is Aleman’s own voice, reading from her own logbook in which she has collected experiences of her meditations; described by the artist as ‘inner travels’. They are – just like the drawings – completely unedited, except for private reasons such as names of relatives.

The texts are written by art students from several preparatory art schools. The students have spent time in the studio space of Aleman, participated in her guided meditation sessions followed by their automatic writings, based on her charcoal drawings. The students perform a reading during the opening night.

.

Madeleine Aleman är inbjuden av Cecilia Ömalm, cecilia[at]candyland.se

PRESSBILDER (Klicka på bilden för högupplöst version)