17.2–12.3 2023
Tomas Sjögren
Mémoire vive

Vernissage fredag 17 februari 2023 kl 17–22.

Öppet fredag–söndag kl 13–16 t.o.m. 12 mars 2023.
Gotlandsgatan 76, Stockholm. Buss 3 och 76 till Gotlandsgatan eller tunnelbana till Skanstull.

 

Mémoire vive (English text below)

 

Det var en gång ingenting. Men inte ens ingenting kan vara för evigt, och ur intighetens tysta vidd uppstod ett nytt slags materia, som gav sig till känna i skepnaden av en kyrka bebodd av mjuka och digitala varelser kallade Viver. Var det viverna som byggde denna kyrka, eller har denna plats tålmodigt väntat på att husera dem? Vilket som kom först förblir oklart.

 

Denna tillflyktsort är behagligt varm och doftar jordigt och fuktigt, och lite myskigt. I de av levande ljus upplysta vrårna glittrar strålar från ett färgat fönsterglas, vilket gör att världen tycks skimra litegrann i dess kanter. Murgröna klättrar uppför byggnadens spröda, nymålade träväggar. I detta rike förefaller det virtuella och det fysiska vara intimt sammanlänkat och du, besökaren, är inte mer än ett sus här. Under dessa spetsiga valv finns ingen tid, bara en känsla av evighet som väcker ett förstärkt medvetande.

 

Viverna bjuder in oss till att förlora oss själva och att praktisera taktilitet och kontemplation; att börja nära en medvetenhet om den sanna naturen hos virtuell materia, och i slutändan insikten om att all materia är illusionistisk. Att besöka viverna känns både episkt och drömlikt, men det som utspelar sig här är för dem antagligen bara ett alldagligt möte på deras favoritplats.

 

Tomas Sjögren använder sig av 3D-tekniker, gaming, VR och textilier för att skapa konstverk och interaktiva installationer som leker med idén om att virtuella världar kanske inte bara är en förlängning av den naturliga världen; de skulle kunna besitta en egen natur, materialitet och mytologi som ännu inte avslöjats.

 

www.tomassjogren.com

 

Tomas Sjögren är inbjuden av Andreas Ribbung, andreas@candyland.se

 

Stort tack till Lucie Gottlieb för utformningen av det färgade glasverket, och till Jonas Holmer för ljuddesignen i den virtuella kyrkan.
Utställningen har fått stöd från Helge Ax:son Johnsons stiftelse. Candylands utställningsprogram stöds av Statens Kulturråd och Stockholms stad.

 

 

PRESSBILD

 

 

Mémoire vive

 

Once upon a time, there was nothing. But even nothing cannot last forever, and from the silent and vast emptiness, a new kind of matter sprang into existence, in the form of a church inhabited by soft and delicate digital creatures called Vivs. Was it the Vivs that built the church, or was the church patiently waiting to host them? What came first remains unclear.

 

The shelter is comfortably warm and smells earthy and damp, and a little musky. In the candlelit space, strays of light gleam from the stained-glass oculus making the world seem to shimmer a little at its edges. Common ivy is climbing up the brittle, yet freshly painted, wooden walls of the edifice. In this realm, the virtual and the physical seems to be intimately entangled and you, the visitor, are merely a sigh here. Under these pointed arches, there is no time, but a feeling of eternity, allowing for a magnified awareness.

 

The Vivs invite us to lose ourselves and to practice tactility and contemplation; to begin nurturing an awareness of the true nature of virtual matter and ultimately to see through the illusion of all matter. To visit the Vivs feels somehow epic, and also dreamy, but what you witness might just be a mundane scene of everyday life in their favourite meeting place.

 

With a mixed use of 3D-techniques, gaming, VR and textiles Tomas Sjögren builds artworks and interactive installations that play with the idea that virtual worlds may not just be an extension of the natural world; they may possess a nature, materiality and mythology of their own, yet to be unveiled.

 

Many thanks to Lucie Gottlieb for crafting the stained-glass piece, and to Jonas Holmer for the sound design of the virtual church.
The exhibition is supported by Helge Ax:son Johnson’s foundation. Candyland’s exhibition programme is supported by the Swedish Arts Council and the City of Stockholm.