8.3–24.3 2019
Davide Christelle Sanvee and Antoine Guay
Dissident Business

Organized by School in Common

Vernissage fredag 8 februari 2019 kl 17–22 
Öppet fredag–söndag kl 13–16, t.o.m. 24 mars 2019
Gotlandsgatan 76, Stockholm. Buss 3 och 76 till Gotlandsgatan eller tunnelbana till Skanstull

(English text below)

Dissident Business

är en utställning
som lurar
fuskar, leker och skojar

utan ursäkt
parasiterar, står emot, upptar

för att hävda, ockupera och protestera

den döljer sig i sprickorna
utom synhåll
men gör allt
för dem som vill ha förändring

Dissident Business sammanför Davide Christelle Sanvees och Antoine Guays konstnärliga praktiker.  Tillsammans skapar de en rumslig gestaltning som baseras på skriftliga och visuella uttalanden från självorganiserade och kritiska skolprojekt.

Uttalandena har samlats in av School in Common i det pågående projektet a school (is a school, is a pamphlet) och delar en reflektion över arbetssätt och lärande i syfte att inifrån traditionell utbildning destabilisera gränser och bjuda in till nya sätt att vara inom befintliga institutionella ramar.

I stället för en bokstavlig tolkning av dessa uttalanden har Sanvee och Guay tagit sig an påståendena och låtit sig inspireras av dessa i sin konstnärliga praktik av att infiltrera icke-utrymmen på institutioner. Dessa utrymmen, som annars står oanvända och utan tydlig funktion, blir platser för deras arbete – platser, som de nyttjar utifrån deras oändliga möjligheter och i syfte att ifrågasätta och protestera från insidan av verksamheter. På så sätt leker konstnärerna med idén om kamouflage genom att på olika sätt beträda institutioner och i dess skrymslen förklä sitt arbete.

Självorganisering har varit en gemensam utgångspunkt och en vägledande princip för både de kritiska skolprojekten och Sanvees och Guays konstnärliga praktik. Liksom en dans rör de sig inom, i utkanten av och utanför institutionerna genom att fråga sig själva: Hur kan vi spela med de villkor som ges till oss och samtidigt skapa utrymme för ett experimentellt lärande som ofta tystas inom traditionella (konst)utbildningsmiljöer? De använder sig aktivt av en kritisk, intersektionell och feministisk pedagogik och angriper lärande och studier via horisontella samarbeten, genom det personliga och informella.

Den platsspecifika installationen på Candyland gestaltar dessa metoder. Den aktiveras först under vernissagen. Installationen stör våra förväntningar på den traditionella utställningsformen med arrangerande objekt och uppvisad konst och i en anda av självorganisering ställs vi inför frågan: Vad händer om vernissagen i sig är utställningen?

Davide-Christelle Sanvee (1993, Schweiz/Togo) är en performancekonstnär som fokuserar på utrymmen och scenarier. Hon samlar gester, arkitektoniska och beteendemässiga element för att skapa scenografier som omsluter åskådaren. För att aktivera dessa nya utrymmen använder Sanvee fiktiva element och performativa handlingar som bygger på politiska och sociala realiteter.

Antoine Guay (1989, Frankrike) är inredningsarkitekt med fokus på att omdefiniera befintliga utrymmen. Hans huvudsakliga intresse ligger i att koncentrera sig på hur subversion och omförhandling av platsers utnyttjande kan organiseras, för att i sin tur tvinga den offentliga sfären att omdefiniera sig själv. Detta har lett Antoine till att fokusera sig på övningar, ritualer och självdefinierade gränser som äger rum i bortglömda områden.

School in Common är en självorganiserad skola för  för diskussion, lärande och gemensamhet baserad i Stockholm (SV) och Utrecht (NL).

Dissident Business är ett visuellt ögonblick i det pågående projektet a school (is a school, is a pamphlet) som diskuterar vad, hur och för vem? genom olika självorganiserade och kritiska skolprojekt. Med bidrag från: The Golden Dome, The Other MA – TOMA, Parallel School, ParasiteSchool, RAT school of ART, Trojan Horse.

Det ett år långa programmet a school (is a school, is a ____) initierades av School in Common i september 2018. Programmet har erhållit bidrag från Statens Kulturråd och Stockholms Stad. Utställningen på Candyland stöds dessutom av Residence Botkyrka.

Facebook event: www.facebook.com/events/379667796148965/

Artist Talk (Facebook event): www.facebook.com/events/2606055759409534/

School in Commons hemsida: www.schoolincommon.nu

PRESSBILD

School in Common är inbjudna av Alex Pacheco, alex@candyland.se


In English:

Dissident Business

is an exhibition
that tricks
cheats, plays and jokes

unapologetically
parasitizing, resisting, occupying

to claim, squat and protest

it hides in the cracks
out of plain sight
but always doing the most
for those who want change

Dissident Business brings together the practice of artists Davide Christelle Sanvee and Antoine Guay who collaborate to create a spatial intervention informed by various written and visual statements provided by self-organized and critical school projects.

The statements, which were collected by School in Common through the ongoing publishing project a school (is a school, is a pamphlet) show a mode of work and study that co-opts traditional education from within to destabilize its borders and invite new ways of being into the existing institutional frameworks.

Instead of taking a literal approach to these statements, Sanvee and Guay interpreted these strategies to further inform their own practice of infiltrating the non-spaces inside institutions. These spaces, which are otherwise unused and without clear function, become the site for their work, utilizing their endless possibilities in an attempt to question and protest the space from within. In doing so, the artists play with the notion of camouflage, to hide and obscure their work in a constant process of inhabiting the institution differently.

Self-organizing forms a common ground between, and is the guiding principle for the school projects as well as Sanvee’s and Guay’s artistic practice. They operate as in a dance within, on the margins of, and outside the institutions, asking themselves; how can we play with the conditions that are provided to us in order to carve out a space for those ways of learning and being that are silenced in traditional (art) educational environments? Through an active practice of critical, intersectional and feminist pedagogies they approach learning and study through the personal and informal, in open, collaborative and horizontal structures.

The site-specific, spatial intervention at Candyland embodies these practices. The installation is first activated during the opening moment. In the spirit of self-organization, it disrupts the traditional form of instituting and displaying art, through posing the question; what happens if the opening moment becomes the exhibition itself?

Davide-Christelle Sanvee (1993, CH/TG) is a performance artist who focuses on spaces and staging. Investigating public space, she hunts for architectural, behavioural and gestural elements to create scenographies that fully surround his spectators. In order to activate these new spaces, Sanvee uses fictitious elements and performative actions built around political and social realities.

Antoine Guay (1989, FR) is an interior architect who focuses on redefining existing spaces. His main interest is to concentrate on how subversion and alternative appropriation of space are organized and – as a result – forces the public sphere to redefine itself. This has led Antoine to focus on practices, rituals and self-defined limits taking place in forgotten territories.

School in Common is a self-organized school for studying, learning and being in common, based in Stockholm (SE) and Utrecht (NL).

Dissident Business is a visual moment in School in Common’s ongoing publishing project a school (is a school, is a pamphlet) which asks the what, how and for whom? on alternative and critical school projects. Including contributions from: The Golden Dome, The Other MA – TOMA, Parallel School, ParasiteSchool, RAT school of ART and Trojan Horse.

The one year program a school (is a school, is a ____) was initiated by School in Common in September 2018. It is made possible with the support of Stockholms Stad and Statens Kulturråd (Swedish Arts Council). The exhibition at Candyland received additional support from Residence Botkyrka.


Foto: Andreas Ribbung